Scharakteryzuj trzy dowolne formy polodowcowe występujące w naszym kraju na pojezierzach

Pobierz

Rynny polodowcowe - jest to bardzo ciekawa forma rzeźby, bardzo często występująca.ZLODOWACENIA w Polsce.. Skupia około miliona członków w ponad 170 krajach świata.Formy lodowcowe w miarę upływu czasu zanikają, pagórki i wzgórza ulegają zrównaniu, a jeziora przekształcają się w torfowiska.. Powstały w czasie postoju czoła lądolodu na jego przedpolu w efekcie akumulacji glin zwałowych, głazów, żwirów i piasków.W Polsce występuje ok. 9300 jezior o powierzchni większej niż 1ha, stanowiącej nieco powyżej 1% powierzchni kraju.. To część pojezierzy wschodniobałtyckich, zlokalizowana w północno-wschodniej części naszego kraju.9.Scharakteryzuj i wpisz w tabelę lasy występujące w Polsce: TYP LASU RODZAJ GLEBY NA JAKICH ROSNĄ CHARAKTERYSTYCZNE DRZEWA 1.BORY 2.. Gleby w Polsce .. POLODOWCOWE GLINY 6p 10.Wymień po pięć dopływów dwóch największych rzek w Polsce: WISŁA ODRAWymień państwa sąsiadujące z Polską., Omów konsekwencje południkowej i równoleżnikowej rozciągłości Polski., Wymień skrajne punkty Polski., Wymień nazwy ruchów górotwórczych., Wymień jednostki geologiczne, na których obszarze leży Polska., Wymień ery geologiczne., Wymień nazwy trzech pasm górskich znajdujących się w Polsce., Wymień typy gór wydzielone ze względu na .Materiał składa się z trzech części.. OSADY I FORMY POLODOWCOWE 1.. Wymień różnice między krajobrazem powsta-łym w wyniku działalności lądolodu a kraj-obrazem utworzonym w wyniku działalnościlodowca górskiego.3..

Scharakteryzuj trzy dowolne formy polodow-cowe występujące w naszym kraju na pojezie-rzach.2.

Rozmieszczenie jezior w Polsce jest nierównomierne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Rodzaje form polodowcowych: Formy powstałe przed czołem lądolodu: moreny czołowe- są to ciągi wzgórz i pagórków o wysokościach względnych dochodzących do kilkudziesięciu metrów.. Tuż pod lodem temperatura jest zaledwie o .Na pojezierzach ze względu na sprzyjające warunki żyje większość występujących w Polsce gatunków ssaków oraz setki gatunków ptaków, liczne jaszczurki i węże, żaby i ropuchy, a w jeziorach sporo gatunków ryb.. Formy tam powstałe nazywamy rzeźbą młodoglacjalną.. Duże opady śniegu i .Jeziora w Polsce "Oczy ziemi", jak czasami nazywają są jeziora, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych naszego kraju.. W Polsce znane są sandr Augustowa i sandr Tucholski.. Ozy - forma polodowcowa pagórków i wałów silnie wydłużonych powstałych w wyniku działania wód przepływających pod lądolodem lub w jego szczelinach..

Znajdziesz tu informacje z kraju i ze świata.

.W epoce plejstocenu wystąpił cykl kilku zlodowaceń, podczas których obszar Polski częściowo lub niemal całkowicie pokryty był lądolodem.W tym czasie lądolód okresowo narastał i topniał, przez co na terenie prawie całego kraju znajdują się plejstoceńskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe.. Materiałem budującym są piaski i żwiry.. Tekst zilustrowany jest mapą fizyczną Europy z zaznaczonym maksymalnym zasięgiem zlodowacenia i animacją pokazującą glacjały i interglacjały w plejstocenie w Polsce.. Moreny (Wieżyca 329 m n.p.m.), Dylewska Góra, Szeskie Wzgórza; 2.Jezioro polodowcowe - rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych.Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych.Szwecja - Największy i najludniejszy kraj skandynawski, przewaga wyżyn i gór, występują lodowce górskie i jeziora polodowcowe, 62% kraju pokrywają lasy, najważniejszym surowcem mineralnym sa rudy żelaza wydobywane w Kirunie.. Z tego powodu znajduje się tutaj wiele rezerwatów przyrody..

Formy polodowcowe są bardzo dobrze zachowane.

a) moreny czołowe - ciągi pagórków i wzgórz o wysokości do kilkudziesięciu metrów, które powstały wzdłuż czoła lądolodu w czasie jego dłuższego postoju.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ich rozmieszczenie jest jednak równomierne.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Są u nas wywiady, opinie i felietony.. Są dosyć żyzne, ale ze względu na duże zawilgocenie .Pojezierze Mazurskie - mapa, jeziora, miasta, atrakcje turystyczne.. O tym, że na danym obszarze występuje określony rodzaj gleby gleby, decyduje nie tylko klimat i roślinność.Ważną rolę w procesie glebotwórczym procesie glebotwórczym odgrywają też takie czynniki, jak: skała macierzysta, woda, zwierzęta i inne organizmy oraz rzeźba terenu i działalność człowieka.. Formy powstałe przed czołem lądolodu..

Największe skupiska jezior występują w północnej części naszego kraju, na obszarze...1.

Podczas plejstoceńskich glacjałów wielokrotnie tworzyły się lodowce górskie.Polodowcowe formy terenu możemy podzielić następująco, ukształtowane przez lądolód i przez lodowce górskie, spotykane na obszarach górskich.. Gleby wykorzystywane są przez człowieka pod uprawę roślin.W erze prekambryjskiej cały obszar naszego kraju był zalany wodami morskimi, co oznaczało występowanie licznych skał osadowych na grubej warstwie podłoża krystalicznego (bazalt, granit, skały metamorficzne) zwanego Platformą Wschodnioeuropejską.Na dużej powierzchni utworzyły się one w delcie Wisły, dzięki czemu Żuławy Wiślane zaliczają się do najbardziej urodzajnych terenów w Polsce.. Pierwsza dotyczy przebiegu zlodowaceń plejstoceńskich w Polsce.. Osiągają one nawet kilkanaście kilometrów.. Podaj nazwy form glacjalnych, które powstaływ wyniku akumulacyjnej działalności lądolodui wód roztopowych.4.Przydatność 65% Osady i formy polodowcowe.. Piszemy o wydarzeniach, polityce .. Występowanie: Polska północna (pojezierza).. W przypadku lądolodu formy dzielimy na fluwioglacjalne (erozyjne- pradoliny, rynny polodowcowe; akumulacyjne- sandr, ozy, kemy, równiny po jeziorach zastoiskowych) oraz na formy bezpośrednio .Sandry - są to charakterystyczne stożki, występujące w pobliżu siebie, tworząc charakterystyczne pola.. Na Niżu Polskim występuje np. oz bukowsko-mosiński (koło Poznania).Liceum/Technikum Sharakteryzuj trzy dowolne formy polodowcowe występujące w naszym kraju na pojezierzach.Cwiczenia1.. Znajdują się tu także dwa polecenie - jedno dotyczy pasm górskich w Europie, w których w plejstocenie .Skargę można złożyć również za pośrednictwem strony www.. Pojezierze Mazurskie to określenie, które nie dotyczy tylko i wyłącznie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.. Są one zbudowane z piasku, wypłukanego przez wody z topiącego się lodowca.. Amnesty International Jest to największa, pozarządowa i apolityczna organizacja powstała w 1961 r. Jej siedziba znajduje się w Londynie.. W Polsce centralnej i środkowo-wschodniej pozostały małe jeziora (na Poj.Cechy rzeźby młodo glacjalnej: rzeźba powstała na skutek najmłodszego ze zlodowaceń (Wisły).. Urozmaicona rzeźba polodowcowa zachowała się na obszarze naszego kraju jedynie na obszarze zasięgu zlodowacenia bałtyckiego.. Podłoże na pojezierzach jest piaszczyste lub gliniaste, a .Lądolód - pokrywa lodowa o znacznej grubości, zajmująca powierzchnię liczącą tysiące kilometrów kwadratowych.. Finlandia - kraj nizinny, liczne jeziora polodowcowe, największym bogactwem są lasy (Finowie prowadzą .Jest to region, na którym występują największe (Śniardwy, Mamry) i najgłębsze (Hańcza) jeziora w Polsce.. Gleby bagienne zajmują około 7% powierzchni kraju i poza dolinami rzek występują głównie na Podlasiu, Polesiu i pojezierzach.. Każdy z trybunałów będzie korespondował z petentem w jego języku ojczystym.. Tworzy lekko wypukłą tarczę zbudowaną ze śniegu i lodu, rozpływającą się na przedpole pod wpływem własnego ciężaru.. Lądolód może osiągać miąższość do 4000 m - obecnie tak gruba jest kopuła A na Antarktydzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt