Charakterystyka przejściowa tranzystor

Pobierz

Jest to ściśle związane z oddziaływaniem wstecznym w tranzystorze .Charakterystyka przejściowa tranzystora JFET wyraża zależność prądu drenu ID od napięcia bramka-źródło UGS.. Jakie są wartości napięcia i prądów ( chodzi mi o to czysą ujemne czy dodantine) w charakterystyce wejsciowej i przejściowej tranzystora .Tranzystory są urządzeniami półprzewodnikowymi umożliwiającymi sterowanie przepływem dużego prądu, za pomocą prądu znacznie mniejszego.. Charakterystyki przejściowe zależą od temperatury.. Nachylenie stycznej do charakterystyki przejściowej stanowi wartość konduktancji przejściowej w danym punkcie.. Poniżej przedstawiono wpływ różnych wartości rezystancji RL na przebieg prostej obciążenia.. Charakterystyki tranzystora złączowego: -charakterystyka przejściowa - przedstawia zależność prądu drenu I D od napięcia bramka-źródło U GS, przy ustalonej wartości napięcia dren-źródło U DS (rys.3).. Wykorzystuje się je do wzmacniania małych sygnałów oraz przetwarzania informacji w postaci cyfrowej.. CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE W każdej konfiguracji tranzystor ma różne właściwości i różne charakterystyki.. Nazwa "tranzystor" pochodzi z połączenia słów transfer i rezystor.Charakterystyki rzeczywistych tranzystorów bipolarnych 21 2SA1252 -pnp 2SC3134 -npn z katalogu SANYO Dopuszczalna moc wydzielana w tranzystorach w funkcji temperatury otoczenia..

4 Charakterystyki prądowo-napięciowe tranzystora.

Ważniejsze są charakterystyki pracy tranzystora w stanie włączenia (wyjściowe), widoczne na wykresie 2 .Charakterystyki statyczne tranzystora n-p-n w układzie OE.. Charakterystyki tranzystora złączowego są następujące: 1. przejściowa - zależność prądu drenu (ID) od napięcia bramka - źródło ( UGS), przy stałym napięciu dren - źródło (UDS)Charakterystyka przejściowa tranzystora SiR826ADP Charakterystyki przejściowe są najbardziej przydatne do wyznaczenia zmiany prądu w zależności od przyłożonego napięcia bramki i temperatury.. 2.3 Charakterystyka przejściowa - pojęcie napięcia progowegoCharakterystyki i parametry tranzystora złączowego Tranzystor polowy złączowy ma dwa zakresy pracy; liniowy i nasycenia.. Rozważając, że obwody konfiguracyjne tranzystorów są analogiczne do sieci dwuportowych, można je analizować za pomocą charakterystycznych krzywych, które mogą być następujących typów.1.3 Charakterystyki statyczne tranzystorów Charakterystyki prądowo-napięciowe tranzystora opisują jego zachowanie dla prądów stałych oraz umożliwiają analizę przenoszenia sygnałów zmiennych.. Schemat uk sadu pomiarowego do badania charakterystyk tranzystora Tranzystor bipolarny npn badany jest w uk sadzie wspólnego emitera (WE)..

Schemat u kładu do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora unipolarnego .

Z punktów pomiarowych wykreśliliśmy charakterystykę, której teoretyczny przebieg przedstawia Wyk.1.. Charakterystyki wejściowe są przesunięte względem siebie .. Wielkościami charakterystycznymi krzywych są: 1.Rys.. Pomiar polegał na wy-znaczeniu prądu drenu IDw funkcji napięcia polaryzacji bramka-źródło VGS.. Procesy fizyczne, warunkujące określone przebiegi podstawowych charakterystyk tranzystora, tj.: przejściowej , wyjściowej .. Tranzystor traktować można jako czwórnik (rys.5.5) o napięciu wejściowym U 1, prądzie wejściowym I 1, napięciu wyjściowym U 2 i prądzie wyjściowym I 2..

Charakterystyka przejściowa jest linią prostą o nachyleniu - współczynnik wzmocnienia prądowego.

Charakterystyka pracy tranzystora., dioda i tranzystor bipolarnyCharakterystyki przejściowe tranzystora MOS - tranzystor MOS z kanałem typu n wzbogacanym V GS > V Tn V DS > V GS - V Tn > 0 V Obszar nasycenia Charakterystyka idealnego MOSFETa, V Tn = 1,0 V ( ) 2 2 GS Tn D n V I − =β⋅ S G D V GS < V Tn odcięcie I D ≈0 6 Obszar liniowy (triodowy) V GS > V Tn 0 V < V DS < V GS-V Tn ()⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ = ⋅ − ⋅ − 2 2 DS D n GS Tn DS V I β V V V ox SiO ox tb) Wykreślenie rodziny charakterystyk przejściowych tranzystora unipolarnego.. D. V Zasilacz V Zasilacz A U. GS.. Przy małych wartościach napięcia dren-źródło tranzystor może pełnić rolę rezystora o rezystancji zmienianej za pomocą napięcia UGS.5.4.. - Sterowanie sygnałem PWM kluczem wykorzystującym tranzystor J - FET .Charakterystyka przejściowa tranzystora to zależność prądu kolektora IC od napięcia baza-emiter UBE.. Nachylenie stycznej do charakterystyki przejściowej stanowi wartość konduktancji przejściowej w danym punkcie.Najważniejsze dla opisu działania tranzystora MOS są charakterystyki prądowo-napięciowe: przejściowa, tj. I D = f(U GS) przy U DS = const, oraz wyjściowa, tj. I D = f(U DS) przy U GS = const (rys. 7)..

W celu zdjęcia charakterystyk tranzystora skorzystaj z układu przedstawionego na rysunku 1.

Rys. 6.6.Przedstawienie na jednym rysunku charakterystyki wyjściowej tranzystora i charakterystyki obwody wyjściowego nazywa się rysowaniem prostej obciążenia.. rzeczywista.. Charakterystyka wyjściowa tranzystora n-p-n. Dla tranzystora traktowanego jako czwórnik można wykreślić charakterystyki I-U podając zależnościBadane zostały następujące układy tranzystora unipolarnego J-FET: - układ OS wyznaczenie charakterystyki I D = F(U GS ).. Charakterystyka ta ma charakter wykładniczy: )BE E T U U U (7) Charakterystyka wyjściowa to zależność prądu kolektora od napięcia kolektor-emiter UCETematy o charakterystyka przejściowa tranzystora, Charakterystyki przejściowe tranzystora BD139, Przerzutnik Ecclesa - Jordana (charakterystyka przejściowa), WB czy WE w strefie pracy nasycenia.. Uk sad dwóchCharakterystyki przejściowe dla czterech rodzajów tranzystorów MOSFET przedstawiono na rys. 6.6.. STAN PRACY I PARAMETRY TRANZYSTORA.Tranzystor bipolarny npn - charakterystyka wejściowa.. Rysunek 2.. D. Ry s. 2.IV.3.2 Charakterystyki statyczne tranzystora w układzie WE Najbardziej istotnymi charakterystykami są : charakterystyka przejściowa c B U const C I =f (I) = czyli zależność natężenia prądu kolektora od prądu bazy przy stałym napięciu kolektor − emiter oraz charakterystyka wyjściowa C C I const BTranzystor pnp - charakterystyka wejściowa i przejściowa Mam pytanie.. Charakterystyki zwrotne są podobne do charakterystyk zwrotnych w układzie OB.. Poniżej zamieszczamy naszą charakterystykę:Charakterystyka tranzystora są poletkami, które reprezentują relacjemiędzy prądem a napięciem tranzystora w określonej konfiguracji.. C.Część pomiarowa.. 22 Charakterystyka wyjściowa i charakterystyka przejściowa tranzystora npn w przy polaryzacji aktywnej normalnej S.M.Sze, Kwok K.Ng, Physics of SemiconductorCharakterystyki statyczne tranzystorów bipolarnych wyznacza si ' w uk sadzie pomiarowym, którego schemat przedstawiono na rysunku.. Zestawi uk sad pomiarowy przedstawiony na Rysunek 2.. Charakterystyka wejściowa tranzystora bipolarnego npn przedstawia zależność prądu bazy I B w funkcji napięcia pomiędzy bazą i emiterem U BE, przy ustalonej wartości napięcia pomiędzy kolektorem i emiterem → I B f (U BE) przy U CE =constant.Charakterystyki przejściowe powinny być liniami prostymi nachylonymi pod kątem b który jest równy wartości współczynnika wzmocnienia prądowego podczas ćwiczenia wystąpiły jednak błędy w związku z czym pojawiły się pewne odchyły od charakterystyki idealnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt